Πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου πτυχιούχου ΠΕ για γραμματειακή υποστήριξη

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά Δροσερού Ξάνθης «Η Ελπίδα» στο πλαίσιο της Πράξης «Αμαρό Μαγκιπέ: Δράσεις για την Ενδυνάμωση Γυναικών και Νέων Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 5189955 στο Πρόγραμμα «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ένταξης και της χειραφέτησης των Ρομά»  που χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) Κωδικός ΟΠΣ: 5189955 (Κωδ. Απόφασης:19875) προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου χρόνου

– Απόφοιτο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με εμπειρία στη διοίκηση και τη διαχείριση προγραμμάτων και γνώσεις Αγγλικής.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο mail του Συλλόγου  SullogosElpida@gmail.com